THE GREY HOUR – ENSI-ILTA / PREMIÄR / PREMIERE

Valentina Gelain: The Grey Hour
17.12.2021
17.00-19.00

Vaasan Kaupunginkirjasto Draama-sali /
Vasa Stadsbiblioteks Dramasalen

https://www.facebook.com/events/267335022039365
https://www.blackboxgenesis.com/the-grey-hour-premiere

Black Box Genesis yhteistyössä Elokuvakeskus Botnian kanssa esittää Valentina Gelainin taide-elokuvan ”The Grey Hour” ensi-illan 17.12.2021.

Elokuvaa esitetään taukoamatta klo 17.00-19.00 välisenä aikana Vaasan Kaupunginkirjaston Draamasalissa, Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa.

Elokuva korostaa sitä, kuinka voit hyödyntää ja yhdistyä ympäristön kanssa ilmaistaksesi itseäsi ja mielentilojasi.

Tässä tapauksessa, henkilökohtaiseen kokemukseen kokemukseen pohjautuen, se viittaa mielentilaan, joka liittyy apatiaan, toimintakyvyttömyyteen, sisäiseen itseensä suhtautumisen vaikeuteen ja erityisesti derealisaatio- ja depersonifikaatiohäiriöihin. Yleisemmin sanottuna vaikeaan ajanjaksoon, joka voi liittyä masennukseen (tai ei), myrskyiseen tunnetilaan tai tässä tapauksessa paikalleen jämähtämisen tunteeseen.

The Grey hour on intiimi kohtaaminen ja dialogi oman itsensä kanssa, kerrottuna harmaan sävyillä ja selittämättömällä kauneudella ja harmonialla, jotka haluavat antaa tilaa ja valoa mielen ongelmille, jotka ovat usein edelleen tabuja nyky-yhteiskunnassa.

The Grey Hour on taiteilijan uusin monialainen taideprojekti, joka yhdistelee elokuvaa (videotaide), valokuvaa, performanssia, käsityötä ja runoutta.

Projektin pääosassa on kuitenkin elokuva, joka on tehty vuoden aikana Malaktan (Maalahti) sisätiloissa ja luonnossa Pohjanmaan maisemissa.

Kuvausjakso keskittyi pääosin kevääseen, jolloin alue tarjosi niitä sävyjä ja värejä, joita Gelain etsi teokseen. Niitä sävyjä ja hetkiä, joita projektin nimi antaa myös odottaa.

Pituus: 10 min

Tekijät: Direction: Valentina Gelain | Camera: Jukka Rajala, Bekim Hasaj | Editing: Valentina Gelain, Jukka Rajala | Sound/Music: Stefan Backas | Assistant: Bekim Hasaj

Partnerit & Sponsorit: Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden | Malakta kb & Malakta Films ltd

Elokuva on mahdollista nähdä myös virtuaalisesti, Kunstmatrixin kautta. Katselulinkki julkaistaan tapahtuman sivulla ja osoitteessa www.blackboxgenesis.com virallisen aikataulun mukaisesti.

Kiitos Elokuvakeskus Botnialle & Vaasan kaupunginkirjastolle.

Taideprojektia ovat ystävällisesti tukeneet Svensk-Österbottniska Samfundet ja Svenska Kulturfonden.

Kiitos Malaktalle teknisestä tuesta.
Kiitos käännöstyöstä Susanne Malmi.

Black Box Genesis, i samarbete med Elokuvakeskus Botnia/Filmcentrum Botnia, har nöjet att presentera premiären av konstfilmen ”The Grey Hour” av Valentina Gelain den 17 december 2021. Filmen visas i loop från klockan 17.00 till 19.00 i Dramasalen | Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa.

Det multidisciplinära projektet belyser hur man känslomässigt kan förhålla sig till miljön för att uttrycka sig själv och sina mentala, känslomässiga tillstånd. I det här fallet visar det, med utgångspunkt i en personlig erfarenhet, en sinnesstämning som är kopplad till apati, oförmåga att agera, svårigheten att relatera till det inre jaget och specifikt till störningarna derealisering och depersonifiering. Mer allmänt till en svår period, som kan kopplas till depression (eller inte), till ett turbulent känslomässigt tillstånd eller, i det här fallet, till ett ögonblick av fasthet.

The Grey Hour är ett intimt möte och en dialog med sig själv, som spelas med grå nyanser och, paradoxalt nog, med skönhet och harmoni, som vill ge utrymme och ljus åt mentala frågor som ofta fortfarande är offer för tabun i dagens samhälle.

The Grey Hour är konstnärens senaste multidisciplinära konstprojekt och dess verk omfattar: film (videokonst), fotografier, performance, hantverk och poesi. Huvuddelen av produktionen består av konstfilmen, som filmades under året vid Malakta (Malax) och och i olika naturlandskap i Österbotten. Inspelningarna koncentrerades huvudsakligen till våren, då naturen erbjöd de nyanser och färger som Gelain sökte för verket.

Filmlängd: 10 min.

Filmkrediter: Valentina Gelain | Camera: Jukka Rajala, Bekim Hasaj | Editing: Valentina Gelain, Jukka Rajala | Sound/Music: Stefan Backas | Assistant: Bekim Hasaj

Partners och Sponsorer: Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden | Malakta kb & Malakta Films ltd

Toner och ögonblick som uttryckligen föregås av titeln. För dem som inte kan närvara vid premiären finns det möjlighet att se verket virtuellt, på Kunstmatrix. Länken kommer att publiceras under evenemanget och på www.blackboxgenesis.com.

Tack till Elokuvakeskus Botnia & Vasa stadsbibliotek.

Konstprojekten fick stöd av Svensk-Österbottniska Samfundet och Svenska Kulturfonden.

Tack till Malakta för det tekniska stödet.
Tack Maja för översättningen.

Black Box Genesis, in collaboration with Elokuvakeskus Botnia/Filmcentrum Botnia, is pleased to present the Premiere of the art film ’The Grey Hour’ by Valentina Gelain, on 17th December 2021.

 The film will be shown in loop from 17:00 to 19:00, at Draamasali | Dramasalen |Drama Hall, Kirjastonkatu | Biblioteksgatan 13, 65100 Vaasa | Vasa.

The Grey Hour is the artist’s most recent multidisciplinary art project and its body of work includes: film (video art), photographs, performance, crafting and poetry.

However, the main part of the production is composed by the art film in question, which was made during the year, among the interiors of Malakta (Malax) and natural landscapes of Ostrobothnia.

The filming session was mainly concentrated in the spring, when the territory offered the shades and colours that Gelain was searching for the work. Tones and instants explicitly ancticipated by the title.

The multidisciplinary project highlights how you can relate emotionally to the environment to express yourself and your mental, emotive states.

In this case, starting from a personal experience, it shows a frame of mind connected to apathy, the inability to act, the difficulty of relating to inner self and specifically, the derealization and depersonification disorders. More generally, to a hard period, which can be linked to depression (or not), to a turbulent emotional state or, in this case, a stuckness moment.

The Grey Hour is an intimate encounter and dialogue with oneself, played with shades of grey and, paradoxically, with beauty and harmony, which want to give space and light to mental issues that are often still victims of taboos in today’s society.

Lgth: 10 min

Credits

Direction: Valentina Gelain | Camera: Jukka Rajala, Bekim Hasaj | Editing: Valentina Gelain, Jukka Rajala | Sound/Music: Stefan Backas | Assistant: Bekim Hasaj

Sponsors & Partners: Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden | Malakta kb & Malakta Films ltd

In addition, for those who cannot attend (in person) the Premiere, it will be possible to watch it virtually, on Kunstmatrix.

The link will be published in the event and on www.blackboxgenesis.com and will follow the official timetable.

Thank you to Elokuvakeskus Botnia & Vasa city library.

The art projects were kindly supported by Svensk-Österbottniska Samfundet & Svenska Kulturfonden.

Thank you to Malakta for the technical support.

Med i filmen – Kuvissa mukana

Med i filmen – är en serier med arkivfilmer där vi reser genom olika teman, ställen och tider med en klassisk filmprojektor och filmduk.

Kuvissa mukana – on arkistoelokuvien näytössarja jossa kuljemme läpi eri teemojen, sijaintien ja aikakausien perinteisen filmiprojektorin välityksellä. 

5.12  Kl./klo 13.00 i Dramasalen / Draamasalissa

GRATIS / ILMAINEN

Efter krigen – Sodan jälkeen

 1. Taipalejoki Slagfält, 16mm s/v 240 meter ca 20 min

  Ett filmdokument från en av vårt senaste krigs mest betydelsefulla stridsplatser. Filmer och fotografier från sommaren 1942. Sammanställt redigering och texter Matti Saarentaus, berättat av Veikko Uusimäki. Södra Österbottens Krigsinvaliddistrikt, Pauli Kivimäki 1987.
 1. Vårt arbete fortsätter, 16mm s/v 120 meter ca 10 min

  Från Krigsinvalidernas Brödraförbunds arbetsfält.
  Sammanställt av Päiviö Halminen,
  Berättare: Lauri Kuosmanen
  Suomi-Filmi Oy 1957
 1. Rehabiliteringsanläggning, 16mm s/v 120 meter ca 10 min

  Från Krigsinvalidernas Brödraförbunds arbetsfält
  Bl.a. president Kekkonen besöker anläggningen för krigsinvalidernas rehabilitering.
  Suomi-Filmi Oy 1958

4. Våra fäders jord, 16mm 240 meter ca 20 min

Från Södra Österbottens Krigsinvaliddiskrikts verksamhet
Arbetsgrupp: Veikko Kankaanpää, Kaija Kangasmaa, Oiva Hölsö, Olavi Leistevuo, Antti Saari, Pekka Varismäki, Matti Varo, Seppo Vartio
Förverkligande A. Saari, V. Kankaanpää 1984

 1. Taipalejoen Taistelutanner, 16mm m/v 240 metriä noin 20 min

  Filmidokumentti erään viime sotiemme merkittävimmän puolustuslohkon taistelupaikoista.Kuvaus suoritettu kesällä 1942 Etelä-Pohjanmaan sk. piirin toimesta Päämaja Tk- ja kuvaosaston alaisena.
  Kokoaminen, leikkaus ja tekstit Matti Saarentaus
  Kertoja Veikko Uusmäki
  Copyright Etelä-Pohjanmaan Sotainvalidipiiri Pauli Kivimäki 1987 
 1. Työmme Jatkuu, 16mm m/v 120 metriä noin 10 min

  Sotainvalidien Veljesliiton Työsaralta
  Suunnittelu ja selostus Päiviö Halminen Selostaja Lauri Kuosmanen
  Suomi-Film Oy 1957 
 1. Kaskisaaren Kuntoutumislaitos, 16mm m/v 120 metriä noin 10 min

  Sotainvalidien Veljesliiton Työsaralta
  Mukana mm presidentti Kekkonen
  Suomi-Filmi Oy 1958 
 2. Maa kallis isien, 16mm väri 240 metriä noin 20 min

  Etelä-Pohjanmaan sotainvalidipiirin toiminta
  Työryhmä: Veikko Kankaanpää, Kaija Kangasmaa, Oiva Hölsö, Olavi Leistevuo, Antti Saari, Pekka Varismäki, Matti Varo, Seppo Vartio
  Toteutus A. Saari, V. Kankaanpää 1984

Draama-salin näytökset alkavat! / Filmvisningar i Dramasalen börjar!

Ruth Aiken: Delivery of the Sun
26.11.2021
18.00-19.30
Vaasan Kaupunginkirjasto Draama-sali /
Vasa Stadsbiblioteks Dramasalen

Elokuvakeskus Botnian näytökset Draama-salissa alkavat! Ensimmäisenä esityksenämme on Filmverkstadenin residenssi-taiteilija Ruth Alexander Aitken teoksella Delivery of the Sun sekä taiteilijakeskustelu. Tapahtuma on englanniksi ja ilmainen! Lisää infoa tästä!

Filmcentrum Botnias visningar i Dramasalen börjar! Första visningen är från Filmverkstadens residens-konstnär Ruth Alexander Aitken med hennes verk Delivery of the Sun och konstnärsdiskussion. Evenemanget är på engelska och gratis! Mera info här!

Årsmöte / Vuosikokous

Filmcentrum Botnias årsmöte. I möten väljas nytt styrelsen och behandlas andra lagstadgade ärendena. Välkommen med online eller även live till vårt nya utrymmena i Vasa Stadbibliotekets tredje våning.

Elokuvakeskus Botnian vuosikokous. Valitaan uusi hallitus ja käydään läpi sääntömääräiset asiat. Tervetuloa mukaan online tai livenä paikalle uuteen toimitilaamme Vaasan pääkirjastolle kolmanteen kerrokseen.

Doc Lounge Vaasa x Kuntsi presents: Banksy Most Wanted

Doc Lounge Vaasa ja Elokuvakeskus Botnian tuovat paljon puhutun Banksy Most Wanted -dokumentin Kuntsin modernin taiteen museoon Vaasaan.Sunnuntaina 30.5. on mahdollisuus kokea ainutlaatuinen dokumentti museolla ja osallistua Murarl Rural -katutaidetyöpajaan, jossa kokeillaan Banksyltakin tuttuja tekniikoita, myös Kuntsin modernin taiteen museo on auki klo 19 asti!

15:00 Dokumentti – Banksy Most Wanted
16:30 Katutaidetyöpaja – sisäsatamassa museon ulkopuolella
19:00 Museo sulkee

Liput ostetaan museon kautta:Elokuva: 10/8 €
Työpaja: 10/8 €
Molemmat: 12/10 €

*Alennettu hinta Museokortilla
Huom! Voit halutessasi varata paikan elokuvaan ja työpajaan – museoinfo@vaasa.fi

Lisätietoja elokuvasta ja työpajasta alla:


DOKUMENTTI – Banksy Most Wanted klo 15

Kuka on Banksy? Doc Lounge Vaasa sukeltaa Banksyyn ilmiönä ja henkilönä.Banksy on kaikille tuttu nimi, mutta se kätkee taakseen moninaisia tarinoita, taidetta, tempauksia, poliittisia kannanottoja ja ideologioita johdattaen meidät nykytaidemaailman kuuman kysymyksen äärelle – kuka on Banksy?
Banksy Most Wanted piirtää perusteellisen kuvan naamioituneesta artistista. Ääneen pääsevät henkilöt, jotka tuntevat hänet ja jotka ovat työskennelleet hänen kanssaan, mutta myös he, jotka hyödyntävät hänen nimeään ja yrittävät paljastaa hänet. Jokainen näistä kertomuksesta paljastaa Baksysta eri kerroksen: hänen sitoutumisensa ympäristön tilaan tai poliittisiin pakolaisiin, hänen linkkinsä musiikkiskeneen tai hänen yrittäjyyteensä.
Ohjaus: Aurélia Rouvier & Seamus HaTuotantomaa: Ranska
Julkaisuvuosi: 2020
Kesto: 80 min
Kieli: englanti ja ranska (tekstitetty englanniksi)
Traileri: https://www.youtube.com/watch?v=8PbqSnG7wcI

MURAL RURAL – Katutaidetyöpaja klo 16.30
Työpajassa pääsee tutustumaan Banksyltäkin tuttuun sabluuna maalaustekniikkaan sekä valmistamaan omia sabluunoita. Työpajan vetäjänä Tukholmalähtöinen graffititaiteilija Jon Gredmark.Työpaja toivottaa tervetulleeksi kaikki joita kiinnostaa kokeilla luoda katutaidetta tai graffiteja ja sopii kaikenikäisille niin ensikiertalaisille kuin kokeneemmillekin.Työpaja on yhteistyötä Mural Rural -festivaalin kanssa jonka järjestää Maalahdessa sijaitseva Art in Malakta Ry.
——————————–
Doc Lounge Vasa tar den mycket omtalade dokumentären Banksy Most Wanted till Kuntsis museum för modern konst i Vasa.Söndagen den 30.5. finns det nu en möjlighet att uppleva en unik dokumentär på Kuntsi och delta i Murarl Rural gatukonstverkstad, där du kan bekanta dig med olika graffititekniker.

15:00 Dokumentär – Banksy Most Wanted
16:30 Gatukonstverksad – Utomhus vid terassen i indre hamn
19:00 Museet stänger

Biljetter köps via Kuntsi:Dokumentär: 10/8 €
Verkstad: 10/8 €
Båda: 12/10 €
*Reducerad pris med Museikortet
OBS! Du kan boka din plats till filmvisning samt verkstaden via museoinfo@vaasa.fi

Mer info om filmen och gatukonstverkstaden:

DOKUMENTÄR – Banksy Most Wanted kl.15.00
Vem är Banksy? Doc Lounge Vasa dyker in i fenomenet och personen Banksy.Banksy är ett bekant namn för alla, men vad gömmer sig bakom en mängd olika berättelser, konst, rapturer, politiska uttalanden och ideologier, vilket leder oss till den heta frågan i samtida konstvärlden – vem är Banksy?
Banksy Most Wanted målar en grundlig bild av den maskerad konstnär. Människor som känner honom och som har arbetat med honom, men också de som utnyttjar hans namn och försöker avslöja honom, får en röst. Var och en av dessa berättelser avslöjar ett annat lager av Baksy: hans engagemang för miljöfrågor eller för politiska flyktingar, hans länk till musikscenen eller hans entreprenörskap.

Regisserad av: Aurélia Rouvier & Seamus Haley
Produktionsland: Frankrike
År: 2020
Längd: 80 min
Språk: engelska och franska (undertexter på engelska)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8PbqSnG7wcI

MURAL RURAL -gatukonstvorkshop kl 16.30

I workshopen får du möjlighet att bekanta dig med stencilmålningstekniken som är bekant från Banksy och får även prova på att skapa dina egna stenciler. Workshopen kommer att ledas av graffitikonstnären Jon Gredmark från Stockholm.Workshopen riktar sig till dig som är intresserad av att prova på graffitti eller street art. Inga förkunskaper kräves och alla åldrar är välkomna!Workshopen är ett samarbete med Mural Rural Festivalen organiserad av Art in Malakta Rf. i Malax.

Banksy Most Wanted – dokumentti ja työpaja Kristiinankaupungissa

Elokuvakeskus Botnian dokkariklubi tuo paljon puhutun Banksy Most Wanted -dokumentin Kristiinankaupungin Bio Duxiin.Helatorstaina 13.5. on mahdollisuus kokea ainutlaatuinen dokumentti Bio Duxissa ja osallistua Murarl Rural -katutaidetyöpajaan, jossa kokeillaan Banksyltakin tuttuja tekniikoita.

Elokuva esitetään päivän aikana kahdesti ja työpaja järjestetään kerran.

13:00 Dokumentti – Banksy Most Wanted
14:30 Katutaidetyöpaja – Bio Duxin sisäpihalla
15:00 Dokumentti – Banksy Most Wanted

Työpaja sisältyy elokuvalipun hintaan 5€. Liput ostetaan Bio Duxin kautta.

Lisätietoja alla:

Banksy Most Wanted – DOKUMENTTI:

Kuka on Banksy? Elokuvakeskus Botnian dokkariklubi sukeltaa Banksyyn ilmiönä ja henkilönä.Banksy on kaikille tuttu nimi, mutta se kätkee taakseen moninaisia tarinoita, taidetta, tempauksia, poliittisia kannanottoja ja ideologioita johdattaen meidät nykytaidemaailman kuuman kysymyksen äärelle – kuka on Banksy?

Banksy Most Wanted piirtää perusteellisen kuvan naamioituneesta artistista. Ääneen pääsevät henkilöt, jotka tuntevat hänet ja jotka ovat työskennelleet hänen kanssaan, mutta myös he, jotka hyödyntävät hänen nimeään ja yrittävät paljastaa hänet. Jokainen näistä kertomuksesta paljastaa Baksysta eri kerroksen: hänen sitoutumisensa ympäristön tilaan tai poliittisiin pakolaisiin, hänen linkkinsä musiikkiskeneen tai hänen yrittäjyyteensä.

Ohjaus: Aurélia Rouvier & Seamus Haley
Tuotantomaa: Ranska
Julkaisuvuosi: 2020
Kesto: 80 min
Kieli: englanti ja ranska (tekstitetty englanniksi)
Traileri: https://www.youtube.com/watch?v=8PbqSnG7wcI

MURAL RURAL – Katutaide työpaja

Työpajassa pääsee tutustumaan Banksyltäkin tuttuun sabluuna maalaustekniikkaan sekä valmistamaan omia sabluunoita. Työpajan vetäjänä Tukholmalähtöinen graffititaiteilija Jon Gredmark.

Työpaja toivottaa tervetulleeksi kaikki joita kiinnostaa kokeilla luoda katutaidetta tai graffiteja ja sopii kaikenikäisille niin ensikiertalaisille kuin kokeneemmillekin.Työpaja on yhteistyötä Mural Rural -festivaalin kanssa jonka järjestää Maalahdessa sijaitseva Art in Malakta Ry.
——————————-
Filmcentrum Botnia dokumentär klubb tar den mycket omtalade dokumentären Banksy Most Wanted till Bio Dux i Kristinestad.Torsdagen den 13.5. finns det nu en möjlighet att uppleva en unik dokumentär på Bio Dux och delta i Murarl Rural gatukonstverkstad, där du kan bekanta dig med olika tekniker.

13:00 Dokumentär – Banksy Most Wanted
14:30 Katutaidetyöpaja – Bio Duxin sisäpihalla
15:00 Dokumentär – Banksy Most Wanted

Filmen visas två under dagen och workshopen hålls en gång.

Workshopen ingår i bio biljettens pris 5€. Biljetter köps via Bio Dux.
OBS! Begränsat antal deltagare, boka din plats i tid.

Dokumentär – Banksy Most Wanted

Vem är Banksy? Filmcentrum Botnias dokumentär klubb dyker in i fenomenet och personen Banksy.Banksy är ett bekant namn för alla, men vad gömmer sig bakom en mängd olika berättelser, konst, rapturer, politiska uttalanden och ideologier, vilket leder oss till den heta frågan i samtida konstvärlden – vem är Banksy?

Banksy Most Wanted målar en grundlig bild av den maskerad konstnär. Människor som känner honom och som har arbetat med honom, men också de som utnyttjar hans namn och försöker avslöja honom, får en röst. Var och en av dessa berättelser avslöjar ett annat lager av Baksy: hans engagemang för miljöfrågor eller för politiska flyktingar, hans länk till musikscenen eller hans entreprenörskap.

Regisserad av: Aurélia Rouvier & Seamus Haley
Produktionsland: Frankrike
År: 2020
Längd: 80 min
Språk: engelska och franska (undertexter på engelska)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8PbqSnG7wcI

MURAL RURAL- Street Art Workshop

I workshopen får du möjlighet att bekanta dig med stencilmålningstekniken som är bekant från Banksy och får även prova på att skapa dina egna stenciler. Workshopen kommer att ledas av graffitikonstnären Jon Gredmark från Stockholm.Workshopen riktar sig till dig som är intresserad av att prova på graffitti eller street art. Inga förkunskaper kräves och alla åldrar är välkomna!Workshopen är ett samarbete med Mural Rural Festivalen organiserad av Art in Malakta Rf. i Malax.

PERUTTU – Banksy Most Wanted – dokumentti ja työpaja Kokkolassa

HUOM! Lähes loppuunmyyty tapahtuma 16.5.2021 on uusien koronarajoitusten vuoksi jouduttu perumaan. Etsimme uutta sopivaa ajankohtaa kesälle.

Pysykää terveinä!


OBS!Den nästan slutsålda visningen & verkstad söndag den 16.5.2021 är inställd pga. nya koronarestkriksioner. Vi letar efter en ny lämpligare tid för sommare.

Håll er friska!

———————————————————–

Elokuvakeskus Botnian dokkariklubi tuo paljon puhutun Banksy Most Wanted -dokumentin Kokkolaan K.H.Renlundin museoon.Sunnuntaina 16.6. on nyt mahdollisuus kokea ainutlaatuinen dokumentti ITE- Nykykansantaiteen museon tiloissa ja osallistua Murarl Rural -katutaidetyöpajaan, jossa kokeillaan Banksyltakin tuttuja tekniikoita.

Elokuva esitetään päivän aikana kolmesti ja työpaja järjestetään kerran.

11:00 Dokumentti Banksy Most Wanted
12:30 Katutaidetyöpaja
12:30 Dokumentti Banksy Most Wanted
14:00 Dokumentti Banksy Most Wanted

Elokuva ja työpaja ovat maksuttomia. Huom! Rajattu osallistujamäärä, varaa paikkasi ajoissa: (linkki tulee pian!)

Lisätietoja alla.

DOKUMENTTI – Banksy Most Wanted

Kuka on Banksy? Elokuvakeskus Botnian dokkariklubi sukeltaa Banksyyn ilmiönä ja henkilönä.Banksy on kaikille tuttu nimi, mutta se kätkee taakseen moninaisia tarinoita, taidetta, tempauksia, poliittisia kannanottoja ja ideologioita johdattaen meidät nykytaidemaailman kuuman kysymyksen äärelle – kuka on Banksy

?Banksy Most Wanted piirtää perusteellisen kuvan naamioituneesta artistista. Ääneen pääsevät henkilöt, jotka tuntevat hänet ja jotka ovat työskennelleet hänen kanssaan, mutta myös he, jotka hyödyntävät hänen nimeään ja yrittävät paljastaa hänet. Jokainen näistä kertomuksesta paljastaa Baksysta eri kerroksen: hänen sitoutumisensa ympäristön tilaan tai poliittisiin pakolaisiin, hänen linkkinsä musiikkiskeneen tai hänen yrittäjyyteensä.

Ohjaus: Aurélia Rouvier & Seamus Haley
Tuotantomaa: Ranska
Julkaisuvuosi: 2020
Kesto: 80 min
Kieli: englanti ja ranska (tekstitetty englanniksi)
Traileri: https://www.youtube.com/watch?v=8PbqSnG7wcI

MURAL RURAL – KatutaidetyöpajaTyöpajassa pääsee tutustumaan Banksyltäkin tuttuun sabluuna maalaustekniikkaan sekä valmistamaan omia sabluunoita.

Työpajan vetäjänä Tukholmalähtöinen graffititaiteilija Jon Gredmark.Työpaja toivottaa tervetulleeksi kaikki joita kiinnostaa kokeilla luoda katutaidetta tai graffiteja ja sopii kaikenikäisille niin ensikiertalaisille kuin kokeneemmillekin.Työpaja on yhteistyötä Mural Rural -festivaalin kanssa jonka järjestää Maalahdessa sijaitseva Art in Malakta Ry.

——————————–
Filmcentrum Botnia dokumentär klubb tar den mycket omtalade dokumentären Banksy Most Wanted till K.H. Renlunds Museum i Karleby.Söndag den 16.6. finns det nu en möjlighet att uppleva en unik dokumentär på ITE-museet för samtida folkkonst och delta i Murarl Rural gatukonstverkstad, där du kan bekanta dig med olika tekniker.

Filmen visas tre gånger under dagen och workshopen hålls en gång.

11:00 Dokumentär Banksy Most Wanted
12:30 Street Art Workshop
12:30 Dokumentär Banksy Most Wanted
14:00 Dokumentär Banksy Most Wanted

Filmen och workshopen är gratis. OBS! Begränsat antal deltagare, boka din plats i tid: (Länken kommer snart)

Vem är Banksy? Filmcentrum Botnias dokumentär klubb dyker in i fenomenet och personen Banksy.Banksy är ett bekant namn för alla, men vad gömmer sig bakom en mängd olika berättelser, konst, rapturer, politiska uttalanden och ideologier, vilket leder oss till den heta frågan i samtida konstvärlden – vem är Banksy?

Banksy Most Wanted målar en grundlig bild av den maskerad konstnär. Människor som känner honom och som har arbetat med honom, men också de som utnyttjar hans namn och försöker avslöja honom, får en röst. Var och en av dessa berättelser avslöjar ett annat lager av Baksy: hans engagemang för miljöfrågor eller för politiska flyktingar, hans länk till musikscenen eller hans entreprenörskap.

Regisserad av: Aurélia Rouvier & Seamus Haley
Produktionsland: Frankrike
År: 2020
Längd: 80 min
Språk: engelska och franska (undertexter på engelska)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8PbqSnG7wcI


MURAL RURAL
Street Art WorkshopI workshopen får du möjlighet att bekanta dig med stencilmålningstekniken som är bekant från Banksy och får även prova på att skapa dina egna stenciler. Workshopen kommer att ledas av graffitikonstnären Jon Gredmark från Stockholm.Workshopen riktar sig till dig som är intresserad av att prova på graffitti eller street art. Inga förkunskaper kräves och alla åldrar är välkomna!Workshopen är ett samarbete med Mural Rural Festivalen organiserad av Art in Malakta Rf. i Malax.

OTOS – Elävän kuvan festivaali, 15.5.2021 – Rytmikorjaamo, Seinäjoki

Elävän kuvan festivaali OTOS järjestetään kolmena näytöksenä Seinäjoen Rytmikorjaamolla lauantaina 15.5.2021.
Tapahtuman ohjelmisto koostuu graffititaiteilija Banksyn maailmaan sukeltavasta dokumentista sekä erilaisista lyhytelokuva-kokoelmista. OTOS tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen nähdä Banksy Most Wanted -dokumentin Seinäjoella. Mystisestä taiteilijasta kertovien tarinoiden sekä hänen taideteostensa kautta pyritään saamaan selville, kuka oikein on tämä henkilöllisyytensä salannut mystinen Banksy. Dokumenttiin liittyen tapahtumassa järjestetään myös katutaide-työpaja. OTOS-tapahtumassa näytettävät lyhytelokuvasarjat ovat koottu nuorten ja pohjalaislähtöisten elokuvantekijöiden töistä.OTOS-tapahtuman ohjelma esitetään kolmena erillisenä kokonaisuutena, joista jokaiseen kuuluu Banksy-dokumentti sekä noin tunnin mittainen lyhytelokuvasarja. Yhden näytöksen kesto on noin 3 tuntia. Tapahtuma järjestetään rajallisella 20 henkilön yleisömäärällä Rytmikorjaamon suuressa klubisalissa.
Ensimmäistä kertaa toteutettava tapahtuma järjestetään yhteistyössä Selmu ry:n, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Elokuvakeskus Botnian ry:n kanssa.

Liput myynnissä Tiketissä maanantaina 19.4.2021 klo 9:00!

15.5.2021RytmikorjaamoVaasantie 11, Seinäjoki

OHJELMA:Banksy Most WantedLyhytelokuviaYms.Ruoka/juoma

29€ / lippu (sis palvelumaksut)
20€ / Opiskelijalippu (sis palvelumaksut)
K18
Näytös 1: Best of Pohjanmaa + Banksy Most Wanted
Klo 13:15, ovet klo 13:00Katutaidetyöpaja 16:15Näytös 2: Best of Pohjanmaa + Banksy Most Wanted
Klo 16:30, ovet klo 16:15Näytös 3: Tuoretta Pohjanmaalta + Banksy Most Wanted
Klo 19:45, ovet klo 19:30

OSTA LIPUT: https://www.tiketti.fi/tapahtuma/74134

www.instagram.com/otosfestivalwww.rytmikorjaamo.fi

Doc Lounge Finland esittää: The Jump

Doc Lounge – klubit Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa yhdistävät voimansa ja järjestävät online-klubin lievittämään kaikkien Doc Lounge ikävää!

Keskellä 1970-luvun kylmää sotaa amerikkalainen partiolaiva kohtaa merillä neuvostoliittolaisen laivan keskustellakseen kalastusoikeuksista Atlantilla. Neuvottelujen ollessa käynnissä liettualainen radio-operaattori Simas Kurdika tekee uhkarohkean kolmen metrin loikan hyisen meren yli amerikkalaisalukselle.

Hän rysähtää laivan kannelle ja anoo epätoivoisesti turvapaikkaa. Tulenarasta poliittisesta tilanteesta johtuen amerikkalaiset joutuvat vastahakoisesti luovuttaamaan Kurdikan takaisin neuvostoliittolaisille.

Tämä on kuitenkin vasta tarinan alku. Kudirkasta tulee neuvostoliittolaisille viranomaisille rangaistuksen ansaitseva petturi ja amerikkalaisille vapauden tavoittelun symboli, kenen kohtalon puolesta taistella. Arkistomateriaalia ja haastatteluita hyväksikäyttäen ja tarinan tapahtumapaikkoja kiertäen ohjaaja Giedrė Žickytė kuvaa Kurdikan vaiherikkaan elämäntarinan käänteet mukaansa tempaavasti ja koskettavasti.

Elokuva: The Jump (Liettua, Latvia, Ranska 2020)
Ohjaus: Giedrė Žickytė
Kesto: 85 min.
Kieli: Liettua, englanti
Tekstitykset: EnglantiMITÄ? The Jump -dokumenttielokuva ja Q&A
MISSÄ? Vimeo on Demand: https://vimeo.com/ondemand/thejumpdocloungefin
MILLOIN? to 25.2.2021.
Elokuva on saatavilla klo 18->
Q&A Instagram live klo 20.30 (@Docturku)
PALJONKO? Ilmainen

DOC LOUNGE FINLAND PRESENTS: THE JUMP

Doc Lounge clubs Oulu, Tampere, Turku and Vaasa join their powers to organize an online club for everyone to enjoy!

During the 1970’s Cold War an American patrol ship meets a Soviet ship to negotiate fishing rights on the Atlantic Ocean. As the negotiations are underway Liethuanian radio operator Simas Kurdika realizes his once-in-a-lifetime chance and makes his daring three meter leap over the freezing water to the American ship.

Due to the volatile political situation, the Americans reluctantly return the would-be defector to the Soviet ship.This is only the beginning of a dramatic story in which Kudirka is seen as a state traitor to the Soviet authorities and for Americans a symbol of freedom to rally around. Director Giedrė Žickytė makes use of archival material, interviews and new footage filmed on location to depict Kurdikas incredible life story.

Title: The Jump (Lithuania, Latvia, France 2020)
Director: Giedrė Žickytė
Length: 85 min
Language: Lithuanian, English
Subtitles: English

WHAT? The documentary The Jump and Q&A
WHERE? Vimeo on Demand: https://vimeo.com/ondemand/thejumpdocloungefin
WHEN? 25.2.2021.
Documentary is available from 18->
Q&A Instagram live at 20.30 (@Docturku)
HOW MUCH? Free

Elokuvapäivä Ilmajoki-Hallilla – 20.11.2020

Elokuvakeskus Botnia sekä Mukula ry järjestävät Ilmajoella elokuvapäivän 20.11. Ilmajoki-Hallilla.

Luvassa on kattaus syksyn suosituimpia kotimaisia sekä pari paikallista elokuvatuotantoa. Tilaisuus järjestetään isossa ja väljässä tilassa mahdollisimman turvallisesti, rajatulla kapasiteetilla. Salitilaan tuodaan 15m leveä puhallettava elokuvakangas, 5.1 -äänentoisto sekä elokuvateatteriprojisointilaitteisto.

Päivän ohjelma on seuraavanlainen:

Klo 14.30 Tove (K12) Draama/Kotimainen – Menestysdraama nuoresta Tove Janssonista
Klo 17.00 Risto Räppääjä ja Väärä Vincent (S) Koko Perheelle/Kotimainen – Syksyn katsotuin elokuva!
Klo 19.00 Metsäjätti (K7) Draama/Kotimainen – Perustuu menestyskirjaan!
Klo 21.00 Kasino (K12) Komedia/Draama – Paikallistuotettu elokuva Kauhajoen Kasinosta – yli 11.000 katsojaa
Klo 22.30 Koskenkorva Cowboys – Legendaarinen paikallisleffa, kaikki lipputuotot 100% KoU:n juniorityöhön!

Liput näytöksiin voit ostaa allaolevalla lomakkeella. Näytöksiin voi ostaa kapasiteetin salliessa liput myös ovelta joko maksukortilla tai kulttuuriseteleillä. Yli 10 lipun tilauksissa voit kääntyä puoleemme myös laskutuksen muodossa. Eläkeläisille ja opiskelijoille 2eur alennus / lippu.
Varaa liput nyt:
http://bit.ly/ilmajoella